مرور برچسب

جملات فلسفی در مورد دوستی

۵۰ جمله بسیار زیبا در مورد دوستی از بزرگان و اشخاص معروف

دوستی چیزی نیست که شما در مدرسه یاد بگیرید. اگر معنی دوستی را درک نکنید، در واقع هیچ چیز یاد نگرفته اید. محمد علی   قدم زدن با یک دوست در تاریکی بهتر از تنهایی قدم زدن در روشنایی است. هلن کلر   دوستان واقعی از جلو به شما خنجر می زنند.