مرور برچسب

رسیدن به 100 سالگی

عمر طولانی و چیز ۸ چیز در مورد بدنتان که نشان دهنده ی عمر طولانی شماست 

عمر طولانی : عادت های سالم، تنها چیزی نیست که می توانند عمر شما را طولانی کنند بلکه برخی از موارد، نشان دهنده ی عمر طولانی تر شما هستند. برای مثال می توانید بدن بزرگی داشته باشید و غذای زیادی بخورید اما اگر چربی شکم نداشته باشید، ممکن است