مرور برچسب

اقیانوس نمک

دریا و اقیانوس و ۳۲ حقیقت حیرت آور در مورد آن ها !

 اقیانوس آرام، عمیق ترین اقیانوس جهان و اقیانوس منجمد شمالی، کم عمق ترین اقیانوس جهان است. دریا منبع تجارت بزرگی است. تنها ۱۴ درصد از ایالت های آمریکا ( آن هایی که هم مرز با دریا هستند)، ۴۵ درصد از تولید ناخالص