مرور برچسب

جملات خوب در مورد دوستی

جملات بزرگان در مورد دوستی : ۵۰ جمله بسیار زیبا در مورد دوستی از بزرگان

جملات بزرگان در مورد دوستی  دوستی چیزی نیست که شما در مدرسه یاد بگیرید. اگر معنی دوستی را درک نکنید، در واقع هیچ چیز یاد نگرفته اید. محمد علی قدم زدن با یک دوست در تاریکی بهتر از تنهایی قدم زدن در روشنایی