مرور برچسب

دیابت و ترک کف پا

چرا پاشنه پایم ترک میخورد و درمان طبیعی ترک پاشنه پا چیست؟

ترک پاشنه پا: اگر روی پاشنه خود ترک خوردگی ببینید، ممکن است احساس کنید که این به خاطر کم آبی بدن یا نداشتن رطوبت پوستتان است. با اینحال در برخی از موارد، دلایل دیگری نیز می توانند موجب خشکی پوست و ترک خوردن پاشنه پایتان شوند. در