مرور برچسب

زبان حیوانات اهلی

چگونه زبان حیوانات را بفهمم؟ زبان بدن ۸ حیوان خانگی معروف

زبان حیوانات : حیوانات نیز مانند انسان ها از بدن خود برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. حالتها و سیگنال بدنی خاصی وجود دارد که حیوانات به کمک آن ها احساسات و منظور خود را می رسانند؛ مانند سگ که به صورت ناگهانی موقعیت دم خود را تغییر