مرور برچسب

عنکبوت های وحشتناک

عنکبوت ها و ۷۵ حقیقت وحشتناک و بسیار جالب در مورد آن ها که باید بدانید!

۱. عنکبوت ها به غیر از قطب جنوب در تمامی قاره ها یافت می شوند. ۲. وجود عنکبوت ها برای یک اکوسیستم سالم حیاتی است. آنها حشرات مضر را می خورند، بر روی گیاهان گرده افشانی می کنند و حیوانات مرده و گیاهان را دوباره به چرخه ی