مرور برچسب

عنکبوت های وحشتناک

۷۵ حقیقت وحشتناک و بسیار جالب در مورد عنکبوت ها که لازم است بدانید

۱. عنکبوت ها به غیر از قطب جنوب در تمامی قاره ها یافت می شوند.   ۲. وجود عنکبوت ها برای یک اکوسیستم سالم حیاتی است. آنها حشرات مضر را می خورند، بر روی گیاهان گرده افشانی می کنند و حیوانات مرده و گیاهان را دوباره به چرخه ی طبیعت باز