مرور برچسب

فواید سینگل بودن

سینگل بودن و ٢۰ دلیلی که باعث می شود سینگل بمانم!

عاشق بودن در مقابل سینگل بودن  برخی افراد از سینگل بودن لذت نمیبرند به همین دلیل سعی می کنند تا هر طور شده، وارد رابطه شوند و از تنهایی در بیایند. این نوع روابط، گاهی اوقات می توانند سمی باشند؛ چرا که این گونه افراد فقط به خاطر