مرور برچسب

مدل ابرو هاشوری

مدل ابرو متناسب با شکل صورت من کدام است؟

انتخاب مدل ابرو با توجه به حالت چهره  ابرو ها به واقع می توانند پرسپکتیو یک چهره را تغییر دهند. آن ها می توانند در نوع نگاه، احساسات و حتی در نوع نگاهی که مردم به شما دارند، دخالت کنند؛ به همین دلیل، لازم است تا مدل ابرویی را