مرور برچسب

پول را کجا قایم کنیم

پنهان کردن اشیای با ارزش و پول و بهترین مکان هایی که به فکر جن هم نمیرسد!

گاهی اوقات داشتن دارایی نقدی در خانه بسیار خوب است اما سوالی که پیش می آید این است که آن ها را کجا پنهان کنیم تا اگر اتفاقی افتاد، دزد ها نتوانند آن ها را پیدا کنند. این موضوع در مورد جواهرات و کارت های اعتباری اضافی که به صورت