مرور برچسب

کنترل استرس

انواع استرس و معرفی استرس های خوب و بد برای بدن شما

  انواع استرس : زندگی، بدون هر گونه استرس مانند رویا به نظر می رسند اما طبق گفته ی دانشمندان، وقتی بتوانید از محدوده ی راحتی خود بیرون بیایید این برای شما خوب است. جنبه ی مثبت این موضوع این است می توانید به کمک آن رشد کنید؛ اما همه ی استرس