مرور برچسب

کودک ربایی

چگونه در مقابل کودک ربایی از خودم مراقبت کنم؟ (کودکان بخوانند) 

غریبه‌ ها آدم‌هایی هستند که شما آن‌ها را نمی‌شناسید. در‌حالیکه اکثر غریبه‌ ها خوب هستند اما بعضی از آن‌ها آدم‌های خوبی نیستند و سعی می‌کنند شما را بدزدند. به اینکار، کودک ربایی میگویند. کودکان در هر سنی می‌توانند یاد بگیرند که چگونه در