مرور برچسب

اشتباهاتی که والدین مرتکب می شوند

اشتباهات والدین در تربیت فرزندان می تواند آینده آنان را نابود کند

اشتباهات والدین در تربیت فرزندان: هر والدینی ممکن است هنگام بزرگ کردن فرزندشان اشتباه کنند. حتی زمانیکه به بزرگسالی میرسیم، کامل نیستیم و همواره نمی توانیم تصور کنیم که رفتارمان از بیرون چگونه به نظر می رسد و چگونه بر آینده ی نسل های بعدی